ทดลองทำข้อสอบครู


แนะนำวิทยากร

         


LINE@:@teacher35
แผนที่โรงแรมติวสอบ

นายภาณุวัฒน์  จิตร์จำนงค์

ที่ 1 เอกดนตรี

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2


ฑศพล  พรมรังสี 

 สอบครูกทมได้ที่ 1 วิชาเอกเทคโนฯ

ปิ่นประภาภรณ์ กุลสุวรรณ 

สอบครูกทมได้ที่ 1 วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ธนัฐฐา  สว่างรักษ์

สอบครู กทม.ได้ที่ 1 วิชาเอก  ภาษาไทย

นายกฤติภณ  เณรตาก้อง

ที่ 1 เอกภาษาไทย  

สพป.ราชบุรี เขต 2

นางสาวศิวาพร  ไผ่ครบุรี

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์  

สพป.ชุมพร เขต 1

นางสาวนพรัตน์  ยุคเกษมวงศ์

ที่  1 เอกภาษาอังกฤษ      สพม.9

นายทนงศักดิ์  หิรัญเรือง

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ระนอง

นางประสบพร  หัตถกิจ

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.ชุมพร เขต 1

นายเจนณรงค์  อินทสุข

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.นนทบุรี เขต 2

นางสาวหทัยทิพย์  หยงสตาร์

ที่ 1 เอกสุขศึกษา

สพป.ตรัง เขต 2

นางนันทพร  ศรีใหม่

ที่ 1  เอกปฐมวัย

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 

นางสาวธนสร  สุขแก้ว

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

นางสาวชุติมาตย์  สนิทปู่

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.ตรัง เขต 2

นายคมกฤช  นิลวิจิตร

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์ สพม.13

นางสาวสุชาดา  อำลอย

ที่ 1 เอกบรรณารักษ์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

นางสาวกาญจน์สิตา  ตู้แก้ว

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.9

นายกิตติพงศ์  อ่ธิพรม

ที่ 1 เอกนาฏศิลป์ สพม.7

นางสาวฉวีวรรณ  พุ่มแจ้

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

นางสาวพรรณทิวา  จันทญาติ

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์ สพม. 36

นายอนุชา  โสลำภา

ที่ 1 เอกฟิสิกส์ สพม. 18

นางสาวนิตยา  ฟุ้งเฟื่อง

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์

สพป.ระนอง

นางสาวมัทนา  ริดจันดี

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.นครราชสีมา เขต 6

นายสุรเดช  อินอ่อน

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป.ชลบุรี เขต 1

นางสาวจารินิด  ต้นไฮ

ที่ 1 เอกอังกฤษ

สพป.จันทบุรี เขต 1

นางสาวปาจรีย์  น่วมเกิด

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายปัญญาวิทย์  แจ่มกนะจ่าง

ที่ 1 เอกภาษาไทย สพม.7

นางสาวทิพวรรณ  บุญอ่อน

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

นางสาววรณัน  ฉ่ำมณี

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

นายฮาตี้ย์  นิ่งแบบ

ที่ 1 เอกคริตศาสตร์

สพป.ภูเก็ต

นางสาวขนิฐา  แสงภารา

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.อยุธยา เขต 1

นางสาวฌาริญญา  ซ้ายหัน

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

นายสรสักดิ์  สิทธิคง

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ตาก เขต 2

นางสาวจิดาภา  ศรีสิงห์

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.นนทบุรี เขต 2

นางสาวสุชัญญ์ญา  จันทร์นามเขตต์

ที่ 1 เอกภาษาจีน สพม.26

นายสันติ  ขำสกล

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.กำแพงเพชร เขต 2


ดับที่ 2 วิชาเอกบรรณารั

ช่อเพชร  โยเหลา

ที่ 1 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วิชาเอกวิทยาศาสตร์

ชมมณี  ทมโคตร

ที่ 2 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วิชาเอกภาษาไทย

อลิศรา  อุทธสิงห์

ที่ 2 เอกสังคม อบจ ศรีสะเกษ

ธีรศักดิ์  เชื่อนันตา

ที่ 1 เทศบาลเมืองลำพูน วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ศุภชัย  ตาสาย

ที่ 2 เอกอุตสาหกรรม สพม.41

ฐชาดา  ถิระโคตร

ที่ 2 เอกสังคม นครราชสีมา 3


รูปภาพ

พัทธ์ธีรา  ศรีประสิทธิ์

ที่ 2 เอกอังกฤษ สพม.1รูปภาพ

ธันย์ชนก  จันทะบุตร

ที่ 2 เอกวิทย์ฯ นครสวรรค์2

รูปภาพ

จิรานุตม์  ถิ่นคำเชิด

ที่ 2 เอกเทคโนฯ อบจ.ศรีสะเกษ

พิพัฒน์พงษ์  ทองอยู่

ที่ 1 เอกพลศึกษา อบจ.ชัยภูมิ

ศยานนท์  ศิริขันธ์

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์ อบจ.สกลนคร


 สถิติวันนี้

14 คน

 สถิติเมื่อวาน 735 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
13996 คน
43739 คน
1981698 คน
เริ่มเมื่อ 2008-05-29


 

#เข้มข้น....#ติวเข้มสอบผู้บริหารสถานศึกษา

 By ชมรมพัฒนาครูไทย

 26-27 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมเพชรดี โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม

รับจำนวนจำกัด สนใจ สำรองที่นั่งด่วน

 โทร 087-9897389 โทร 086-3607892 โทร 089-5133032 โทร 089-0954409

 ชมรมพัฒนาครูไทยสร้างผู้บริหารสถานศึกษาคุณภาพยุคใหม่

ปัจจุบันมีตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษารองรับท่านจำนวนมาก ทีมงานเราขอเป็นที่ปรึกษานำพาท่านสู้ตำแหน่ง

 -----------------------------------------------------------------------

 #ทีมวิทยากร

ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นผู้บริหารระดับTop

 มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหา

มีประสบการณ์การจริงในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษากว่า 10 ปี

บรรยายครบถ้วนในเนื้อหาสาระที่ใช้สอบ

 ค่าลงทะเบียน 1800 บาท เวลาติว 08.45-17.00 น ฟรี คู่มือเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง

 --------------------------------------------------------------------------

ตัวอย่างความสำเร็จ จากทีมวิทยากรชมรมพัฒนาครูไทย

 ความสำเร็จที่จับต้องได้

 ทรงกลด หิรัญเกิด รอง ผอ มัธยมทั่วไป (ลำดับที่17) ขนิษฐา อำนักมณี ผอ มัธยมทั่วไป (ลำดับที่29) อำนวย บูรณะไทย ผอ มัธยม ประสบการณ์ (ลำดับที่6) วิเชียร ปั้นม่วง ผอ มัธยม ประสบการณ์ (ลำดับที่11) บุญเลิศ ทองชล ผอ มัธยม ประสบการณ์ (ลำดับที่77) อำนาจ สารีแก้ว ผอ ประถม ประสบการณ์ (ลำดับที่7) สุภักษร พหลทัพ ผอ ประถม ประสบการณ์ (ลำดับที่46) รักษ์เมือง มูลเมือง ผอ ประถม ประสบการณ์ (ลำดับที่70) สมหมาย เนียมฉาย ผอ ประถม ประสบการณ์ (ลำดับที่177) วราภรณ์ ระบาเลิศ ผอ ประถม ประสบการณ์ (ลำดับที่198) กชกร ยิ้มแฉล้ม ผอ ประถม ประสบการณ์ (ลำดับที่203) สุมาลี เสนานนท์ ผอ ประถม ประสบการณ์ (ลำดับที่232) วัฒนา แสนคำ ผอ ประถม ประสบการณ์ (ลำดับที่257) หาญ นิ่มนวล ผอ ประถม ประสบการณ์ (ลำดับที่264) โสภณ ผาสุข ผอ ประถม ประสบการณ์ (ลำดับที่272) ประไพ แสนคำ ผอ ประถม ประสบการณ์ ลำดับที่303) ซอ วาดวงษ์ ผอ ประถม ทั่วไป (ลำดับที่6) พนิดา อุสายพันธ์ ผอ ประถม ทั่วไป (ลำดับที่9) วิษณุ จันทหอม ผอ ประถม ทั่วไป (ลำดับที่12) เชอรี่ แก้วมงคล ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่19) เสาวณี ขำอ้วม ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่39) ยรรยง ศิลาชัย ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่46) พรพนา บัวอินทร์ ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่58) วีรยา ขำวิชา ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่70) สัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่100) ธรรมรัตน์ ธรรมพุทธวงศ์ ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่113) สามารถ อินตามูล ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่119) ประภา ศูนย์จันทร์ ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่122) กาญจนา เพิ่มวิไล ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่123) อดิศร เสลานอก ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่126) สุรศักดิ์ คำนู ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่155) ติกร ซ้ายขวา ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่171) วสันต์ ลาดศิลา ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่191) กัลยา ทองนุช ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่196) ปิยะ สุขกลับ ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่199) วัชรพงษ์ ซ้ายโพธิ์กลาง ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่216) วาสนา ปุริโส ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่229) แทน เฉลยไตร ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่234) ปวีณา พุ่มพวง ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่236) หทัยรัตน์ เกษรจันทร์ ผอ ประถมทั่วไป ลำดับที่238) ขวัญจิรา ภูครองตา ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่241) เดือนเพ็ญ คำ้ชู ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่254) สมพร เนียมเกตุ ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่264) พรชัย แก้วพลงาม ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่272) จักรี ถนิมกาญจน์ ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่273) นพมาศ วรผาบ ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่296) ทวิช โคตรชมภู ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่300) กาญจนา เทวศรัญยดิษฐ์ ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่315) อังคณา คำสิงห์นอก ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่333) กัญญา แสงเจริญโรจน์ ผอ ประถมทั่วไป (3ลำดับที่39) จิรา ไพรัช ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่349) อภิศักดิ์ สระแก้ว ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่357) ประนอม ผจงศิลป์ ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่400) ศรีทน จองเซ ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่403) วันดี ละศรีจันทร์ ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่421) กานต์เลิศ ก้อนหิน ผอ ประถมทั่วไป (ลำดับที่441) วีณา สามัญ ผอ ประสบการณ์ เขตพิเศษ (ลำดับที่13) มะพอลี ปะดอ ผอ ประสบการณ์ เขตพิเศษ (ลำดับที่15) ซารีนา เจ๊ะโด ผอ ประสบการณ์ เขตพิเศษ (ลำดับที่19) รอสีดาห์ ดาโอ๊ะ ผอ ทั่วไป เขตพิเศษลำดับที่ (ลำดับที่2) อิดริส มรมาศ ผอ ทั่วไป เขตพิเศษ (ลำดับที่4) วีซานา อับดุลเลาะ ผอ ทั่วไป เขตพิเศษ (ุลำดับที่6) อับดนอาซิด ขำนุรักษ์ ผอ ทั่วไป เขตพิเศษ (ลำดับที่9) มูฮำมัดรอมลี สาและ ผอ ทั่วไป เขตพิเศษ (ลำดับที่10) มารุต รามแก้ว ผอ ทั่วไป เขตพิเศษ (ลำดับที่20) อนุวัฒน์ อามีเราะ ผอ ทั่วไป เขตพิเศษ (ลำดับที่21) ชัชสุภา นันทารมย์ ผอ ทั่วไป ประถม (ลำดับที่258) สุภสิทธิ์ ดำบรรพ์ ผอทั่วไป ประถม (ลำดับที่101) รชต ทองอำพัน ผอ ประสบการณ์ ประถม (ลำดับที่58) สุวรรณ์ ธรรมวงค์ ผอ ทั่วไป ประถม (ลำดับที่376) ยังมีอีกจำนวนมากงเอาลงใว้แค่นี้ครับ

 

นายฮัมดี  หะยีและ

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ปัตตานี เขต 2

นางสาวอรรญา  จุ้ยนคร

ที่ 1  เอกวิทยาศาสตร์

สพม 11

นายวรเดช  จริงจังชนังกูล

ที่ 1 เอกภาษาไทย 

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

นางสาวปิยนุช  ศิริโสภาพงษ์

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป ปทุมธานี เขต 2

 

นายศิรวิทย์  มุ่งธนวรกุล

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.10

นางสาวณณิฌญา  เจียมสุขสุจิตต์

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์ 

สพม 11

นายธนรัชต์  ศิริวัฒน์

ที่ 1 เอกดนตรีสากล

สพม.36

นางสาววาลิกา  รักยินดี

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์

สพป.ราชบุรี เขต 1

นายปิยานนท์  แก้วแกมทอง

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.ปทุมธานีเ ขต 1

นางสาวชนิดา  คงไข่ศรี

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.สุราษฎรธานี เขต 1

นายศิวุทธ  กุศลพรสร้าง

ที่ 1 เอกคณิตศษสตร์

สพป.นครราชสีมา เขต 4

นายธนัตท์  โสตถิกุล

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.42

นางสาวนิตยา  สุขแจ่ม

ที่ 1  เอกสังคม

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายมนตรี  โพธิ์ทับทิม

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.นครสวรรค์ เขต 2

นางสาวศิริกุล  อุ่นศิลป์

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม.32

นายพลกฤต  ศรีนันตา

ที่ 1 เอกดนตรี

สพป.เชียงใหม่ เขต 3

นางสาวทิพยาภรณ์  เศวตนัย

ที่ 1 เอกนาฏศิลป์

สพป.นครราชสีมา เขต 4

นายศราวุธ  จงรักวิทย์

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.กระบี่

นางสาวนฤมล  คำพุทธ

ที่  1 เอกภาษาจีน

สพม.14

นาวศรายุทธ  ท้าวประสิทธิ์

ที่ 1 เอกพลศึกษา สพม.5

นางสกาวทิพย์  สังคปาล

ที่ 1 เอกทัศนศิลป์

สพม.14

นายธนารักษ์   บุญกาญจน์

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

นางสาวพัชรินทร์  สิทธิภูมิ

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม.18

นายต่อศักดิ์  ศรีแก้วแฝก

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

นางสาวณัฐชยา  นาควิสุทธฺื

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.กำแพงเพชร เขต 2

นายจิรวัฒน์  โสมแก้ว

ที่ 1 เอกดนตรีไทย

สพป.ภูเก็ต

นางสาวเมธาวี  เชื้อสาย

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.เชียงใหม่ เขต 3

นายจอห์นสัน  มุมธุลี

ที่ 1 เอกพลศึกษา

สพป.สระแก้ว เขต 2

นางสาววิภาดา  ลาปะ

ที่ 1 เอกภาษาจีน

สพม.25

 

นางสาวธาริตา  นนสุวรรณ

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม. 11

 

กาญจนาณัฐ  หุ่นโพธิ์

ที่ 1 เอกอังกฤษ นครสวรรค์ 2

จุลดิฐ  อุ่นหนองกุ่ง

ที่ 1 เอกอุตสาหกรรม สศศ

ธีรพล  ทรัพย์ทวี

ที่ 1 คณิตศาสตร์ เชียงใหม่ 5

ธนาภรณ์  เงินเนตร

ที่ 1 เอกเคมี สพม. 42

นรินทร์ ธุรธรรม

ที่ 1 เอกปฐมวัย  เลยเขต 3

อุษณีย์  ลานรอบ

ที่ 1 เอกวิทย์ ประจวบ 2

แสงจันทร์  ศรีสุทธา

ที่ 1 เอกปฐมวัย เชียงราย 3

ภัทร  เจริญกุล

ที่ 1คณิตศาสตร์ กาญจน์บุรี 2

ตรัย  แกลงกระโทก

ที่ 1 เอกอังกฤษ ตาก เขต 2

อาทิตย์  ชมชาติ

ที่ 1 เอกภาไทย นครสวรรค์2


วรเชษฐ์  ไชยสงค์

ที่ 2 เอกสังคม สพม.30

กรรณิการ์  ละออง

ที่ 2 เอกสังคม ลพบุรี 2


อนุสรณ์  ช่ออังชัน

ที่ 2 เอกคอมฯ กาญจน์ 3

พิไลวรรณ  ทองมาก

ที่ 2 เอกเคมี สพม.1

อดุลย์  หลักชัย

ที่ 1 ฟิสิกส์  สพม 29
 

 

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ติวสอบครูต้องยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ 
ติวที่นี่ดีที่สุด  เข้มข้น  สะใจ   เข้าใจง่าย ตรงประเด็นเป็นคะแนนสอบ 
 มีผลงานลูกศิษย์สอบติดและได้บรรจะมากที่สุดทุกปี 


Powered by AIWEB