บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการสอบภาค ข  และ  ภาค ค   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 1  
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 1    ลงวันที่       22    มกราคม    2554)
ลำดับที่ รหัส     ตำแหน่งปัจจุบัน    
ได้รับ ประจำ ชื่อ - ชื่อสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน สพป./สพม หมายเหตุ
คัดเลือก ตัวสอบ          
1 1033 นางณัฏฐินี  หอมจันทร์ ครู อนุบาลลำนารายณ์ ลพบุรี เขต 2  
2 1001 นางธนภร  หอมจันทร์ ครู วัดตองปุ ลพบุรี เขต 1  
3 1003 นายประกอบ  พุ่มโพธิ์งาม ครู บ้านกระทิง   ศรีสะเกษ เขต 4  
4 1002 นายชัยพิสิฏฐ์  กริสสมัย ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา เลย เขต 3  
5 1004 นางสุนีย์  ไพรี ครู ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม ลพบุรี เขต 2  
6 1011 นางสาวสนธิกาญจน์  อ่อนสลุง รอง ผอ.รร. เมืองใหม่ฯ ลพบุรี เขต 1  
7 1007 นางสาวชวนพิศ  สุวรรณวงษ์ ครู บ้านนาโสม ลพบุรี เขต 2  
8 1025 นางสิวลี  พูนไชย ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5  
9 1032 นางชุดา  รัตนสวัสดิ์ รอง ผอ.รร. อนุบาลลำนารายณ์ ลพบุรี เขต 2  
10 1018 นายประภาส  นิสดล ครู บ้านพรมทิน ลพบุรี เขต 1  
11 1022 นางดรุณี  นรากรณ์ รอง ผอ.รร. โคกสำโรง  ลพบุรี เขต 1  
12 1009 นางสำเนียง  สุขรักษ์ ครู  ชุบศรฯ ลพบุรี เขต 1  
13 1017 ส.ต.ต.ณรงค์  ยศธิศักดิ์ รอง ผอ.รร. ปิยะบุตร์ สพม. เขต 5  
14 1020 นายทนงศักดิ์  สนโสม ครู พลร่มอนุสรณ์ฯ ลพบุรี เขต 1  
15 1006 นางสุวารี  โสมาบุตร ครู บ้านเกาะรัง ลพบุรี เขต 2  
16 1008 นางพิมพ์พิชชา  เสียมสกุล ครู บ้านโคกกลาง ลพบุรี เขต 2  
17 1026 นางพรสวรรค์  พงศ์อัมพรศรี ครู กองบินโคกกะเทียม ลพบุรี เขต 1  
18 1013 นายพงษ์ชัย  ชัยมงคล รอง ผอ.รร. หนองม่วงวิทยา สพม. เขต 5  
19 1028 นายสมยศ  ยิ้มสวัสดิ์ ครู บ้านฟ่าวงาม ลพบุรี เขต 2  
20 1019 นางสาวขวัญเรือน  มาสิงห์ ครู บ้านหนองสำโรง ลพบุรี เขต 1  
21 1027 นางวิยะดา  จงสวัสดิ์ ครู บ้านท่าม่วง ลพบุรี เขต 1  
22 1024 นายประเสริฐ  วงศ์สกุลเกียรติ รอง ผอ.รร. อนุบาลอำเภอลำสนธิ ลพบุรี เขต 2  
23 1005 นายวีระศักดิ์  ป่าสลุง ครู ชุมชนบ้านชัยบาดาล ลพบุรี เขต 2  
24 1023 นายสมเศียร  ช้างจวง ครู วัดราษฎร์สามัคคี ลพบุรี เขต 2  
25 1010 นายวรพจน์    พัทลุง ครู กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9  
             
บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการสอบภาค ข  และ  ภาค ค   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต 1  
 (แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 1    ลงวันที่      22  มกราคม    2554)
ลำดับที่ รหัส     ตำแหน่งปัจจุบัน    
ได้รับ ประจำ ชื่อ - ชื่อสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน สพป./สพม. หมายเหตุ
คัดเลือก ตัวสอบ          
1 2002 นายสมปอง  ใจเบิกบาน ครู น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ ลพบุรี เขต 2  
             

Powered by AIWEB