บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ครั้งที่ 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  ลงวันที่  13  ตุลาคม พ.ศ.2553

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล
1 นางสาวบุญจิรา  พูดดี
2 นายบุญเกิด  กองสุข
3 นายประจักษ์  เงางาม
4 นายสมนึก  สุรพล
5 นายพรานเพชร  ทวีผล
6 นายวรวุฒิ  ถนอมทรัพย์
7 นางบุษราภรณ์  ชื่นชม
8 นางสาวนริศรา  ใจเย็น
9 นายสำเร็จ  เกิดกล้า
10 นายวรพงษ์  ศรีเมือง
11 นางสาวกรองทอง  วันสวัสดิ์
12 นายบุญทิศ  อุ้มบุญ
13 นายพรเทพ  จันยิ้ม
14 นายวัลลภ  โพชโน
15 นายประสิทธิ์  โคตรภูธร
16 นางสาวชาลิสา  ลายผักแว่น
17 จ.ส.ต.บุญมี  รัตนโกศล
18 นางปนัดดา  ทิพย์สุข
19 นายชาลี  วิสุงเร
20 นางสาวดล  ฤทธิ์เรืองเดช
21 นายสมควร  จันทร์เขียว
22 นางสาวกมลนัทธ์  นะราวงศ์
23 นายไพรัช สงวนไพรดอน
24 นางสาวอำนวย  หน่ายสูงเนิน

Powered by AIWEB