บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและได้บรรจุแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 5
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 5  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน 2553
ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 10203 นายสมทบ  ขุนระงับสังข์  
2 10053 นางสาวภัทรนิษฐ์  วงศ์บุญญฤทธิ์  
3 10065 นายอนิรุทธ์  อิสโร  
4 10089 นายสมุทร  อินทลี  
5 10085 นายปรัชญา  ทาซ้าย  
6 10111 นายประสิทธิ์  โพธิ์นอก  
7 10101 นายสายชล  เลือดขุนทด  
8 10044 นายไพฑูรย์  สุภัทโรบล  
9 10067 นายมานพ  ทรวงทองหลาง  
10 10015 นายปรัชญา  ปราณีตพลารักษ์  
11 10064 นางอันทนา  ทนโคกสูง  
12 10105 นางวัฒนีย์ ธเนศสิริทัศน์  
13 10059 นายศุภษร  ศุภรานนท์  
14 10121 นายจำลอง  พนมชัย  
15 10001 นางวาสนา  สังข์กลาง  
16 10061 นายธนากรณ์ ปะเสทะกัง  
17 10052 นางสาวสุพัตรา  เชิดกฤษ  
18 10126 นายสมศักดิ์  เจริญสุข  
19 10068 นายสัจธรรม  สุขเสนีย์  
20 10086 นายวีระชัย  บุญกลาง  
21 10139 นายบรรลือ  พุฒกลาง  
22 10060 นางวลัยลักษณ์  สุวรรณบุบผา  
23 10242 นางสาวสงบ  ภาคจัตุรัส  
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและได้บรรจุแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 5
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 5  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน 2553
ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
24 10038 นายจรัญ  วารินทร์  
25 10102 นายชาลี  แดงหล้า  
26 10034 นายธนิต  เดือนแจ้งรัมย์  
27 10022 นายรัสฐวิศ  เสถียรรัมย์  
28 10175 นายศิกพงศ์  กิตติพิชญางกูร  
29 10074 นายธนภัทร  ศรีสุขวัฒนกิจ  
30 10195 นางจินตนา  ชูช่วย  
31 10002 นายกฤต  สุมขุนทด  
32 10104 นายอภิลักษณ์  จรไธสง  
33 10245 นายอัศวิน  แสงปาก  
34 10232 นายชาตรี  จอดกลาง  
35 10054 นางสาวณัธกมลญ์  ปาลวัฒน์  
36 10153 นายพงศ์พิพัฒน์  ประถมพงษ์  
37 10138 นางประดับ  กุมาลา  
38 10051 นายสุวโรจน์  ยิ่งธนฐานนันท์  
39 10178 นายปรีชา  ไค่นุ่นสิงห์  
40 10055 นายอนันต์  ขำโพธิ์  
41 10192 นายสุรชัย  แพงเพ็ง  
42 10057 นายสวัสดิ์  ชาติรัมย์  
43 10236 นายประสิทธิ์  อังสุพันธุ์โกศล  
44 10117 นายจงเจริญ  ชุมศรี  
45 10103 นายเสกสรร  เชิดสูงเนิน  
46 10199 นายณัฐพล  วุฒิพุทธศาสตร์  
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและได้บรรจุแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 5
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 5  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน 2553
ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
47 10092 นายวัฒนา  ขันแข็ง  
48 10032 นายเสกสรรค์  ทีทา  
49 10219 นายศุภณัฐ  กัณนอก  
50 10156 นายพงษ์ศักดิ์  เค้างิ้ว  
51 10045 นายศรัณย์  แตรสังข์  
52 10099 นายอังคาร  สยามประโคน  
53 10128 นายกฤษฎา  กัลปดี  
54 10143 นางอังคณา  ภิญโญยาง  
55 10031 นายอุทัย  ทองดีนอก  
56 10018 นายพูลศักดิ์  บุตรแก้ว  
57 10151 นางทิพวรรณ์  เทพเรียน  
58 10146 นายปัญญา  สิทธิจันทร์เสน  
59 10142 นายสุริยา  แสนท้าว  
60 10150 นายสกัน  ลีสีคำ  
61 10007 นายอนิรุทธิ์  พรหมทอง  
62 10020 นายกิตติโชค  เกศศรีพงษ์ศา  
63 10210 นางจิระพันธ์  สอดสูงเนิน  
64 10076 นางลัดดาวัลย์  เวียงสีมา  
65 10062 นายอิสเรศ  เสงี่ยมวัฒนะ  
66 10005 นายประสิทธิ์  ขันโคกกรวด  
67 10071 นายนภัสดล  ลิมปิเจริญ  
68 10028 นายจรูญ  จันทจร  
69 10010 นายขจรเกียรติ  สุพิศ  
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและได้บรรจุแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 5
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 5  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน 2553
ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
70 10187 นางสาวารุนันท์  บังสันเทียะ  
71 10222 นายไชยรัตน์  พันธ์มา  
72 10004 นายนุกูล  ขันขะ  
73 10030 นางธิดารัตน์  มะละปัทธิ  
74 10021 นางจินดา  เสือบุญ  
75 10078 นายทวีศักดิ์  สุวรรณทา  
76 10026 นายสฤษดิ์  เรืองแก้ว  
77 10196 นายชาญ  นันกระโทก  
78 10069 นายสุวัฒน์  ศรีวัฒนพงศ์  
79 10088 นางนงพงา  ปราณีตพลารักษ์  
80 10214 นางสายพิณ  แสนพรม  
81 10025 นายทรงศิลป์  ธรรมวิภารัตน์  
82 10093 นางเสาวณี  โหรารัมย์  
83 10169 นายสุนทร  วังสำเภา  
84 10130 นายสุทัศน์  สมน้อย  
85 10013 นายวัลลภ  ทองนอก  
86 10095 นายเทวินทร์  วันธงไชย  
87 10209 นายบรรทม  พิมพ์ทองครบุรี  
88 10124 นายประชัน  สีสุดทา  
89 10159 นายมานัส  กิจเกิด  
90 10035 นางสายพิน  บุษย์ศรี  
91 10096 นายไพฑูรย์  เทศนา  
92 10152 นายสุรพัศ  แก้ววงษา  
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและได้บรรจุแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 5
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 5  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน 2553
ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
93 10033 นายปณิธาน  แจ่มแจ้ง ลำดับที่ 111 ให้รับสมัครและ
94 10237 นายสุพิรัฐ  จันทอง อนุญาตให้สอบคัดเลือก ภาค ข
95 10042 นางวรรณา  ธเรศพฤฒิกิจ และภาค ค ได้ตามหนังสือ สพฐ.
96 10056 จ.ส.อ.สมบูรณ์  ชัยจันทึก ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 8099 
97 10100 นายทศพร  ศรีวิพัฒน์ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
98 10019 นายธนชัย  รัตนมาลา  
99 10174 นางบุษบา  พงษ์เกตุ  
100 10073 นายวิเชียร  ม่วงมุข  
101 10166 นายมนชัย  เยื่องกลาง  
102 10189 นายบรรจง  จำรูญอิสระกุล  
103 10188 นายประสงค์  มหาวีระ  
104 10179 นายศุภฤกษ์  พลายงาม  
105 10190 นายสิรวิชญ์  คำวิโส  
106 10048 นายสุริยะ  พิมพ์พรหมา  
107 10023 นางพวงเพชร  เสถียรรัมย์  
108 10012 นายกฤตวิทย์  นาคหนองหาญ  
109 10072 นายเมทา  ยะสุตา  
110 10177 นายสุพจน์ ยอดสะเทิ้น  
111 10075 นายชนาวัชร  เวียงสีมา  
112 10094 นายพรชัย  ปาสาจันทร์  
113 10154 นายอนันต์  ศรีชุม  
114 10212 นายชลิต  รัตนแสง  
115 10118 นายภรภัทร  เกื้อฐิติพร  

Powered by AIWEB